Dickhut, Willi

29 Nisan 1904’de Schalksmühle’de doğdu. 8 Mayıs 1992‘de Solingen kasabasında öldü. Willi Dickhut, pek çok konuya ilgi duyan, alçak gönüllü bir insandı. Daha gençlik yıllarında ken­di­­ni sos­yalist hedeflere adamaya karar verdi ve o hedefleri, canı pahasına bile olsa tüm kararlılığıyla, ken­dini esirgemeden devam etti.

 

Willi Dickhut, Alman işçi hareketinin bir çocuğuydu; hareketin gelişmesinde belirleyici bir rol oy­na­dı. Sos­yalist bir gelecek uğruna mücadele, tüm hayatı boyunca sürdü. Weimar Cumhuriyeti’nde ko­mü­nist bir isçi olarak, faşist Üçüncü Rayh’ın toplama kamplarında ve illegal direnişte bir anti-fa­şist ola­rak hareket ederken, savaştan sonra Almanya’nınyeniden inşası döneminde yerel bir po­li­ti­ka­cı ve sendikacı olarak ‒ Willi Dickhut her zaman işçi sınıfının kendisini kendi gücüyle kurtarmak is­te­diği ve kendisini kurtarabileceği gerçeğine güvendi.

 

Willi Dickhut 1969 yılından 1991 yılına kadar Revolutionärer Weg (Devrimci Yol) teorik ki­tap di­zi­si­nin sorumlusuydu.

Revolutionärer Weg dizisinde, gerçek sosyalizm mücadelesinin strateji ve taktiğini belirleyip ge­liş­tir­mek için günümüzün toplumsal koşulları araştırılmaktadır.

Willi Dickhut 1926dan 1966ya kadar Almanya Komünist Partisi KPDnin üyesiydi. KPD, dev­rim­ci hedeflerine ihanet edince, Willi için tek bir şey vardı: bu da yeni tip bir devrimci parti in­şa et­mek­ti. Böyle bir parti, kitleleri harekete geçirmeyi ve onlara önderlik etmeyi öğrenmelidir.

Willi Dickhut, modern revizyonizme karşı ve marksizm-leninizmin savunulması için çetin bir mü­ca­dele yürüttü. 1972-1976 yılları arasında MLPDnin öncül örgütünün Merkez Kontrol Ko­mis­yo­nu­na başkanlık etti.

 

Willi Dickhutun hayat eseri, Almanyadaki devrimci işçi hareketi tarihinin neredeyse asırlık dö­ne­mi­ni kapsamaktadır. O, MLPD'nin kurucu ortaklarından biriydi ve partinin çalışma tarzını büyük öl­çü­de belirlemiştir. Onun için bilhassa dog­matizme ve revizyonizme karşı çıkmak ve hatta partinin yoz­laşmasını engellemek için en büyük önem taşıyan görev, eleştirel ve özeleştirel ve bağımsız dü­şü­nen ve de hareket eden kadrolar yetiştirmekti.

8 Mart 1992 tarihinde Solingen kasabasında öldü ‒ Hitler faşizminden kur­tuluştan tam 47 yıl sonra.

Artikelaktionen

Titel
100 Jahre Novemberrevolution - ein Text von Willi Dickhut
Acabó el Socialismo
Arbeiter und Bauern im ganzen Land - Kämpfen gemeinsam Hand in Hand!
Briefwechsel über Fragen der Theorie und Praxis des Parteiaufbaus
Chile und der Weg zum Sozialismus – Lehren aus dem Pinochet-Putsch von 1973
Crises and Class Struggle
Crises et Lutte des Classes
Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD
Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis
Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion
Gewerkschaften und Klassenkampf
Hegels „Logik“ als Höhepunkt und Ende der klassischen Philosophie
Ich habe mein Leben lang gekämpft
Krieg und Frieden und die sozialistische Revolution
Krisen und Klassenkampf
La restauracion del Capitalismo en la Unión Soviética
La Restauration du capitalisme en Union soviétique
Lenin, der geniale Führer des Proletariats
Los sindicatos y la lucha de clases
Materialistische Dialektik und bürgerliche Naturwissenschaft
Proletarischer Widerstand gegen Faschismus und Krieg
Sendikalar ve Sınıf Mücadelesi
So war's damals
Sosyalizm Bitti Mi?
Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu
Sozialismus am Ende?
State-Monopoly Capitalism in the Federal Republic of Germany (FRG)
Strategy and Tactics in the Class Struggle
Syndicats et lutte de classe
The Dialectical Method in the Working-Class Movement - The Dialectical Unity of Theory and Practice
Русский - Die Restauration des Kapitalismus in der Sowjetunion, russisch
The Restoration of Capitalism in the Soviet Union
Trade Unions and Class Struggle
War and Peace and the socialist Revolution
Was geschah danach
Was ist die DKP-Führung
Willi Dickhut, That's How It Was ... Factual Report of a Worker from Solingen 1926 to 1948
Titel - Weiter…